Pravila natječaja "Osvoji ulaznice za konferenciju Razum i osjećaji"

Članak 1: ORGANIZATOR I SVRHA NATJEČAJA

Natječaj 'Osvoji ulaznice za konferenciju Razum i osjećaji' priređuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Svrha natječaja je promocija Organizatora i trgovačkog centra - Arena Centar. Osoba koja se ispuni uvjete sudjelovanja na Natječaju navedena dalje u pravilima naziva se Natjecatelj (dalje: Natjecatelj, m: Natjecatelji).

Članak 2: TRAJANJE  NATJEČAJA Natječaj traje od 21. veljače do 26. veljače 2024. godine u 12 sati. Od Natjecatelja se traži da odgovore na nagradno pitanje u članku na miss7 portalu. Nagrađujemo 5 najkreativnijih odgovora s po dvije ulaznice, o čemu odlučuje redakcija miss7.

 Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR Fond nagrada uključuje: 5x2 ulaznice za konferenciju 'Razum i osjećaji'. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane pobjednika.

 Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg Natjecatelja ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Natjecatelji nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati autorska prava na prijavljeni sadržaj.

 Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA Po završetku natječaja, odnosno istekom roka definiranim u Članku 2. ovih pravila biti će objavljen pobjednik. Pobjednik osvaja nagradu iz Članka 3. ovih Pravila. Ime, prezime i prijavljeni materijal Natjecatelja i pobjednika Organizator može objaviti i na web adresi www.miss7.hr, te korisititi u svrhu novog članka. Dostavljanjem podataka Natjecatelji i pobjednici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima. 

 Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE Pobjednici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem e-maila u roku od tri dana od dana završetka natječaja ili telefonski na broj mobitela. Ako pobjednik u roku od 10 dana ne potvrdi preuzimanje nagrade te ne pošalje organizatoru podatke za dostavu nagrade odgovorom na e-mail organizatora, nagradu neće moći preuzeti. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje Natjecatelja od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo Natjecatelja.

Članak 8: NATJECATELJI Natjecatelji ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, Natjecatelji prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi Natjecatelji ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašava u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima, te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 1. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata.

 U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Natjecatelji se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Natjecatelji su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA Imena pobjednika bit će objavljena unutar ovih pravila natječaja, nakon isteka nagradnog natječaja.

 Članak 12: POREZI I DRUGA DAVANJA Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 Članak 13: U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između Natjecatelja nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora. 24sata d.o.o. Pravila o korištenju osobnih podataka

ČLANAK 15: PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Natjecatelj kao davatelj osobnih podataka, izričito pristaje i dijeli osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, adresa elektroničke pošte) s trgovačkim društvom 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1 kao Nositeljem Natječaja i voditeljem/izvršiteljem obrade osobnih podataka.

Osobne će podatke obrađivati i društvo Arena Center Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, te društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB:, kao izvršitelji obrade osobnih podataka.

Svi izvršitelji obrade će navedene podatke obrađivati u skladu sa svrhom navedenom u Članku 1 ovih pravila, odnosno radi promocije Organizatora i shopping centra Arena Centar. Pohrana i obrada osobnih podataka prikupljenih u navedenu svrhu vršiti će se tijekom razdoblja od 3 (tri) godine.

Natjecatelji kao davatelji osobnih podataka imaju pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, elektroničkim putem na

email: info@miss7.hr ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, uz napomenu „odjel marketinga“ za društvo 24 sata d.o.o.

odnosno,

email: zastita.podataka@nepirockcastle.com ili pisanim putem na adresu Vice Vukova 6 10020 Zagreb za društva Arena Center Zagreb d.o.o. i NEPI Croatia Management d.o.o.

Izvršitelji obrade će po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole.

Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, Natjecatelji kao davatelji osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup i potvrdu od svih izvršitelja obrade podataka  navedenih u ovim pravilima u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor.

Također, ne isključujući prethodno navedena prava, Natjecatelji kao davatelji osobnih podataka imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Photo: Pexels

Komentari 0